Skip to main content
29 Apr

Evaluation of PBL schemes accuracy in WRF 4.1

PBL sheme

Sažetak:

Testirali smo 11 PBL shema u WRF 4.1 u cilju određivanja njihove točnosti u prognozi tlaka zraka, temperature, relativne vlažnosti i brzine vjetra. Rezultati 77 simulacija su verificirani mjerenjima sa meteoroloških postaja u Hrvatskoj. Srednja apsolutna greška je izračunata za svaku od PBL shema.