Na dijagramima su prikazani meridionalni i zonalni gradijenti temperature i apsolutne topografije na 850hPa. Dobiveni su kao razlika u temperaturi (geopotencijalu) na plohi 850hPa između lokacija Hvar i Čakovec (meridionalni smjer) te Venecija i Vukovar (zonalni smjer), podijeljeno s udaljenošću između lokacija čime je dobivena mjerna jedinica °C/100km. Sive linije predstavljaju apsolutnu  vrijednost gradijenta sa 5-dnevnom pomičnom sredinom (veći gradijenti temperature općenito znače izraženiju frontalnu aktivnost u regiji, a veći gradijenti topografije su znak izraženije aktivnosti ciklonalnih/anticiklonalnih sustava te jače advekcije). Iscrtkana tanka crna linija je linearni trend kroz cijeli period.

Za svaki parametar izračunat je linearni trend i izražen kao srednja vrijednost promjene u 10 godina (dekada).